دکتر صالحیاندندانپزشک| دکتر صالحیاندکتر صالحیان - دندانپزشک
  • تهران ، خیابان شریعتی خیابان یخچال ، بعد از دانشكده داروسازى، پلاك ٨٧ ،طبقه اول،
  • 02122621553
دکتر صالحیان